Đang nằm viện, Trưởng ban tiếp dân Hải Phòng nhận hỏa tốc cho thôi chức

Xã hội

10%