Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tặng Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn

Hoạt động

10%