Thông qua kết quả kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại Thành uỷ Hải Phòng

Hoạt động

10%