Quyết tâm làm trong sạch bộ máy của ngành công an trong năm 2019

Hoạt động

10%