Quyết định tăng lương, doanh nghiệp tự ăn thịt mình?

10%