Công tác thu hồi tài sản được Bộ Công an thực hiện quyết liệt, đạt tỷ lệ cao

Hoạt động

10%