Bão Michael thổi bay tiêm kích Mỹ trong căn cứ không quân

10%