Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc tại Bộ Ngoại giao

Hoạt động

10%