Phát hiện cơ sở nấu nhớt lậu cực lớn, xả thải ra môi trường

10%