Tòa xin lỗi cựu tử tù Hàn Đức Long, người nhà nạn nhân phản đối

10%