Sức mạnh của pháo phòng không ZSU 23 do Việt Nam cải tiến

10%