Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tặng Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn

10%