Phiên họp thứ 2 hội đồng Quốc phòng và an ninh

10%