Phú Yên phát triển nhanh các mô hình hoạt động đánh bắt trên biển

10%