BOT “mọc nhiều như nấm”: Ai là người chịu nhiều thiệt thòi nhất ?

10%