2 sáng kiến của Việt Nam được APEC ủng hộ mạnh mẽ

10%