Để cỏ kế đồng xâm nhập Việt Nam sẽ gây thiệt hại rất lớn

10%