Thu ngân sách Nhà nước ước đạt 97.400 tỷ đồng trong tháng đầu năm 2017

10%