Quân đội làm kinh tế: Gây dựng lòng tin từ tính kỷ luật

10%