Bộ trưởng Tô Lâm tiếp tổng tư lệnh cảnh sát hoàng gia Thái Lan

Hoạt động

10%