Bộ trưởng Tô Lâm tiếp Chủ tịch Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN

10%