Bộ trưởng Tô Lâm thăng cấp bậc hàm cấp tướng trong Công an nhân dân

10%