Bộ trưởng Tô Lâm họp bàn kế hoạch tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư vào Tây Nguyên năm 2017

Hoạt động

10%