Hành vi tuyên truyền chống phá Nhà nước của 2 đối tượng

10%